PKN
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 
Organisatie van onze gemeente Organisatie van onze gemeente
 
De bestuurlijke organisatie staat beschreven in het beleidsplan in de paragrafen 3 en 4. De tekst daarvan staat hieronder.
  1. Bestuurlijk model voor de Martinuskerk.
Ook in het vorige beleidsplan was de bestuurlijke organisatie van de kerk al een uitda­ging, omdat gemeenteleden niet gemakkelijk functies op zich nemen. In een visitatiever­slag is dit een keer de "etalagekerk" genoemd. Daarom is een ander bestuursmodel noodzakelijk, de PKN geeft daar in haar nieuwe beleid ook ruimte voor.
In dit beleidsplan wordt gekozen voor een bestuursmodel dat ook in het bedrijfsleven en het onderwijs gangbaar is. In dit model staat consensus van alle betrokken partijen voorop, er wordt rekening gehouden met alle belanghebbenden, dus naast gemeentele­den bijvoorbeeld ook omwonenden van de kerk.
De nadruk ligt op de middellange en lange termijn, de continuïteit van de organisatie is belangrijk. In dit model is toezicht, sturing en uitvoering gescheiden.

3.1. Toezicht.
De Algemene Kerkenraad:
De Algemene Kerkenraad is het interne, toezichthoudende orgaan van onze ge­meente en vertegenwoordigt de gemeenteleden.
Het toezicht vindt op twee momenten plaats:
Vooraf:
De plannen -missie, strategie, beleidsplan en begroting- worden ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd.
Achteraf:
De Algemene Kerkenraad beoordeelt de wijze waarop de gemeente bestuurd wordt kritisch en keurt de jaarverslagen goed.
Daarnaast heeft de Algemene Kerkenraad ook een stimulerende en adviserende functie jegens de Kleine Kerkenraad.

3.2. Sturing.
De Kleine Kerkenraad:
De Kleine Kerkenraad is verantwoordelijk voor de koers van de gemeente en de kwaliteit van het te voeren beleid (strategisch en financieel beleid en integraal meer­jarenbeleid). Tevens is de Kleine Kerkenraad verantwoordelijk voor de inteme en ex­terne communicatie en de behartiging van de belangen van de kerk.
De Kleine Kerkenraad legt verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.

3.3. Uitvoering.
De uitvoering van het beleid is belegd bij de Pastorale Raad, het College van Kerk­rentmeesters en het College van Diakenen:
  • Pastorale Raad.
Deze bestaat uit een aantal ouderlingen en predikanten, die samen proberen een band op te bouwen met mensen die deel (willen) uitmaken van de kerkge­meenschap. Hierbij is ontmoeting een belangrijk uitgangspunt, dan is er ruimte om geloof en twijfel, het leven en God ter sprake te brengen.
  • College van Kerkrentmeesters.
Dit College zorgt voor de uitvoering en draagt verantwoordelijkheid voor het fi­nancieel- en vermogensrechtelijk beheer, in overleg met de Kleine Kerkenraad. Daarbij is het beleid leidend en zijn de financiën volgend. Het College legt via de Kleine Kerkenraad verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.
  • College van Diakenen.
Dit College ondersteunt en initieert initiatieven en projecten in het dorp en de re­gio, gericht op verbetering van de positie van mensen in knelsituaties. Voorbeel­den hiervan zijn dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, vluchtelingen en mensen op of onder het bestaansminimum.
Onder de paraplu van dit College functioneert der werkgroep Kerk in Actie (KI A). Deze werkgroep maakt een eigen werkplan.

 
4. Commissies en werkgroepen.
Op dit moment kent de gemeente van de Martinuskerk een aantal commissies en werk­groepen, die jaarlijks een werkplan met bijbehorende begroting ter goedkeuring voorleg­gen aan de Kleine Kerkenraad.

4.1. Commissie Bezinning, Gemeenschap en Ontmoeting (BG&O).
Deze commissie organiseert ieder jaar een veelzijdig en veelkleurig aanbod aan acti­viteiten. Sommige zijn vertrouwd en kunnen rekenen op een vaste kern van
deelnemers. Andere vallen op door actuele thema's of nieuwsgierig makende vorm­geving.

4.2. Jeugdraad.
Deze coördineert een groot aantal activiteiten. We stimuleren jongeren om zelf acti­viteiten te organiseren en mee te werken aan activiteiten die voor en door andere gemeenteleden worden georganiseerd. Daarbij is het belangrijk dat jongeren actief worden benaderd, en inspraak hebben en houden.
Onder de Jeugdraad vallen de volgende activiteiten:
  • Kinderopppas:
Uitgangspunt is dat kinderen erbij horen, dat er een plek voor hen is tijdens de viering. Aan het eind van de viering worden de kinderen in de kerk gebracht, zo­dat ze al iets van de gemeenschap ervaren en delen in de zegen.
  • Kindernevendienst:
Tijdens de vieringen zijn er kindernevendiensten. Jonge gezinnen worden gesti­muleerd hun kinderen daaraan mee te laten doen, door hen regelmatig via Kerk­ZIN, de website of e-mail op deze activiteiten te wijzen.
  • Kids In Church (KIC).
Tijdens een eigen, 2-wekelijkse viering krijgen de jongeren thema's aangeboden vanuit geloofsoogpunt van onze gemeente. Via alternatieve vieringen wordt ge­probeerd binding van de jongeren onderling en met de kerk te bewerkstelligen. Op die manier krijgen de jongeren een zichtbare plaats in de gemeente.
  • Catechese.
Deels in samenwerking met de PG Zutphen.

De volledige tekst van het beleidsplan is hier te lezen.
 

terug
 
 
KerkZIN
Het gezamenlijke kerkblad van de P.G. Warnsveld/Leesten, P.G. Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente ZutphenVoor eerdere uitgaven zie:
meer
 
Direct naar:
 
NIEUW
> Hulp nodig?
> film paaskuier 2021
> Digitaal doneren. Givt
> Programma BG&O 2020-2021

OVERIG
> Beleidsplan 2019 - 2022
> Kerkdienstrooster t/m mei 2021
Kindernevendienst
> AntependiaOnze kerkdiensten live / on demand:
kerkdienstgemist.nl of via de app
(tips voor gebruik)ADRES MARTINUSKERK 
Kerkplein 1
7231 AE Warnsveld

Kostertelefoon: 06-23530083

ANBI-gegevens:
gemeente / diaconie

 
Privacyverklaring
Klik hier voor de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.