PKN
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 
Organisatie van onze gemeente Organisatie van onze gemeente

De Kerkenraad
De kerkenraad is te beschouwen als het beleidsbepalende algemene bestuur van de Protestantse Gemeente Warnsveld / Leesten. Alle ambtsdragers en predikanten van onze gemeente zijn lid van de kerkenraad. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad komt tenminste vier keer per jaar bijeen.

De kerkenraad is in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van alle kerkdiensten, de opbouw van de gemeente en haar dienst aan de wereld, het bevorderen van de gemeenschap der kerken, het onderhouden van de contacten met de classicale vergadering en verder alles wat van hem verwacht wordt naar de orde der kerk.

Binnen de kerkenraad zijn de werkzaamheden verdeeld over de predikanten, de Pastorale Raad, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

Email:

De Kleine Kerkenraad
Deze raad vormt het “dagelijks bestuur” van de kerkenraad en is samengesteld uit het Klein Moderamen, de predikanten, de voorzitters van de colleges en de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

De Kleine Kerkenraad komt één keer per maand bijeen. De taak van de raad is:
Het voorbereiden en samenroepen van de kerkenraadsvergadering, coördinatie van werkzaamheden, advisering van de kerkenraad, afhandeling van ingekomen stukken, aanvragen van doop/belijdenis/huwelijk, verzorging van de afkondigingen, voortgangscontacten met werkgroepen/commissies en uitvoering van alle overige zaken binnen het door de kerkenraad vastgestelde beleid, zoals vastgelegd in het plaatselijke reglement.

Het Klein Moderamen
Het Klein Moderamen wordt gevormd door de voorzitter en secretaris van de kerkenraad.
De taak van het Klein Moderamen bestaat uit het voorbereiden en samenroepen van de Moderamenvergaderingen, afhandeling van spoedeisende zaken en het verzorgen van de interne en externe communicatie.

Het Predikantenoverleg
Regelmatig komen de predikanten bij elkaar voor ontmoeting, overleg en bezinning. Elk van de predikanten heeft een afgebakend takenpakket en taakgebied.

De taakverdeling is als volgt:
Ds. Anneke de Hoop: diaconaat
Ds. Liesbeth Burger: ouderenwerk en BG&O (deels)
Ds. Els Diepeveen: jeugd- en jongerenwerk

Daarnaast is ieder, in samenwerking met de wijkteams, pastoraal verantwoordelijk voor één van de wijken (zie wijkindeling).
Voor een pastoraal gesprek of geestelijke begeleiding kunt u een beroep doen op één van de predikanten. Zij zijn graag bereid om met u mee te zoeken en te denken tijdens één of meerdere gesprekken, juist ook op momenten dat uw leven uit balans raakt en u behoefte hebt aan meeleven, een nieuwe doordenking, oog en oor van een ander, een vertrouwelijk gesprek.

Het werkt het eenvoudigste als u dat zelf aan betrokkene laat weten, die dan een afspraak met u maakt. Mocht de door u gewenste predikant of pastoraal werker er niet zijn, dan is altijd ten minste één van de anderen aanwezig als vervanger.

E-mail: zie predikantenpagina

De Pastorale Raad
Deze raad is verantwoordelijk voor de zorg en opbouw van de Gemeente.
De leden van de raad (ouderlingen en de predikanten), houden zoveel mogelijk contact met allen die bij de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten zijn ingeschreven en organiseren daartoe in elk geval huiskamergesprekken.
Zij komen één keer per maand bij elkaar.

Ouderlingen participeren in de wijkteams.

De Pastorale medewerkers
Binnen onze gemeente hebben we enkele pastorale medewerkers. Het zijn gemeenteleden die daartoe zijn bevestigd tijdens een kerkdienst en die een tweejarige cursus pastorale vorming hebben gevolgd. Ze doen pastorale arbeid ter ondersteuning en vervanging van predikanten en ouderlingen, onder begeleiding van hun wijkpredikant. Ze participeren binnen de wijkteams.

Het College van Kerkrentmeesters
Tot de taak van het College van Kerkrentmeesters behoort o.a. zorg te dragen voor de geldwerving om daarmee het werk binnen de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten in al haar facetten mogelijk te maken. Ook beheert deze raad de kerkelijke gebouwen en het vermogen van onze gemeente. Er wordt maandelijks vergaderd.
Jaarlijks wordt, in overleg met het College van Diakenen, het collecterooster opgesteld, de begroting en de jaarrekening van de Protestantse Gemeente W/L opgemaakt en ter goedkeuring aan de kerkenraad aangeboden.

Gemeenteleden kunnen hun vrijwillige bijdragen of giften overmaken op
bankrekeningnummer:
NL41RABO0386.708.150, t.n.v. de Protestantse Gemeente W/L.

> zie ook: Schenken & nalaten

KERKBALANS
Voor het verwerven van de noodzakelijke geldmiddelen zal in de maand januari door het College van Kerkrentmeesters de actie Kerkbalans worden gehouden. Deze actie wordt door een landelijke campagne ondersteund. Voor informatie kunt u bellen met dhr. J.C. Harkema, Lage Lochemseweg 19, 7231 PK Warnsveld, tel. 0575-471094.

Email:

Het College van Diakenen
Het College van Diakenen heeft tot taak het behartigen van diaconale aangelegenheden in de ruimste zin van het woord. Het maakt de gemeente bewust van haar diaconale roeping in de wereld en betracht de dienst der barmhartigheid door hulp te verlenen aan allen die dat nodig hebben.

In de diensten van Schrift en Tafel hebben de diakenen een bijzondere taak bij de viering van het Heilig Avondmaal. De diaconie probeert in alle wijken van onze kerk een diaken werkzaam te hebben. Een aantal diakenen maakt ook deel uit van andere overlegorganen en/of commissies. Het College van Diakenen beheert de aan zijn zorg toevertrouwde gelden en goederen van de Protestantse Gemeente W/L en legt daarover verantwoording af aan de kerkenraad. Hiertoe is een beleidswerkplan opgesteld en aanvaard, dat als richtsnoer dient. Het college van diakenen vergadert maandelijks.

Legaten, schenkingen en giften worden toegerekend aan de door de gever aangegeven bestemming. Vrijwillige bijdragen of giften t.b.v. het werk van de Diaconie kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL85FVLB069.99.47.286 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten.

Lees hier het Jaarplan 2018 van de diaconie.
Lees hier het Jaarverslag 2017 van de diaconie. 

Email:

terug
 
 
Direct naar:
 
NIEUW
> Programma BG&O 2018-2019
> Verslag kerkenraadsavond
Roemenië Returns


OVERIG
Updates Beleidsplan 2022
> Kerkdienstrooster 
t/m dec2018
Kindernevendienst
> AntependiaOnze kerkdiensten live / on demand:
kerkdienstgemist.nl of via de app
(tips voor gebruik)ADRES MARTINUSKERK 
Kerkplein 1
7231 AE Warnsveld

Kostertelefoon: 06-23530083

ANBI-gegevens: gemeente / diaconie

 
KerkZIN
Het gezamenlijke kerkblad van de P.G. Warnsveld/Leesten, P.G. Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.