PKN
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
 
ANBI-gegevens (diaconie) ANBI-gegevens (diaconie)
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI College van Diakenen Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
Telefoonnummer (facultatief) -
RSIN/Fiscaal nummer 824140977
Websiteadres www.pknwarnsveld.nl
E-mail diaconie@pknwarnsveld.nl
Adres De Gaikhorst 179
Postcode 7231 NK
Plaats Warnsveld
Postadres De Gaikhorst 179
Postcode 7231 NK
Plaats Warnsveld

 
De protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten stelt zich ten doel:
- Aandacht en respect bevorderen voor de kwetsbare medemens. Wij denken hier in het bijzonder aan mensen die bijv. psychisch/chronisch ziek zijn, die te maken hebben met armoede, gediscrimineerd worden en hen zo mogelijk samen met anderen, met raad en daad terzijde staan, voor zover dit niet door de overheid wordt gedaan.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het College van Diakenen.
 
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op www.pknwarnsveld.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2019-2022 van de diaconie van onze gemeente.
 
Het College van Diakenen (de Diaconie) is namens de gemeente belast met de verantwoordelijkheid de gemeente voor te gaan in de uitvoering van de diaconale taak, zodat de gemeente haar diaconale taak begrijpt en uitvoert.
 
De diaconie onderscheidt in haar verantwoordelijkheid 4 aandachtsvelden:
  • Bewustmaking en toerusting van de gemeente
  • Concrete steun aan personen en projecten
  • Eredienst (collecten en diensten van Schrift & Tafel)
  • Fondswerving en vermogensbeheer
 
Doelstellingen:
  • Diaconie inzetten als middel om jeugd in te wijden in de wereld van kerk en geloof. Jeugddiaconaat krijgt een vaste plaats binnen de diaconale activiteiten.
  • Met verschillende kerken in de gemeente Zutphen is het project “Schuldhulpmaatje” opgezet. Hiertoe is een aparte Stichting opgericht waarin wij participant zijn. Middels getrainde vrijwilligers zal advies en hulp worden aangeboden aan mensen die niet zelf in staat zijn hun schuldproblematiek op te lossen.
  • Blijvend ondersteunen van het Noodfonds dat ondergebracht is bij de burgerlijke gemeente.
  • Vergroten van herkenbaarheid en zichtbaarheid van de diaconie door gebruik te maken van bestaande en nieuwe mediakanalen.
  • Het verder uitbouwen en intensiveren van de contacten met andere diaconale beraden van de kerken in Zutphen en Warnsveld.
  • Meer structuur aanbrengen in het doorgeven van signalen van diaconie naar pastoraat en omgekeerd. 
Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
Verkorte staat van baten en lasten, met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
 
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
 
Diaconie Prot. Gemeente te Warnsveld/Leesten      
college van diakenen      
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting  rekening rekening
  2018 2018 2017
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €    4.330  €   3.897  €   4.190
 Bijdragen gemeenteleden  €  19.500  € 20.023  € 18.537
           
Totaal baten  €  23.830  € 23.920  € 22.727
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €  26.500  € 25.751  € 24.773
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)   €           -  €          -  €          -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €    1.700  €   1.984  €   2.669
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €    2.150  €   2.115  €   2.218
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   €         580  €        566  €        561
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €           -  €          -  €          -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €      625  €      471  €      335
           
Totaal lasten  €  31.555  € 30.887  € 30.556
       
Resultaat (baten - lasten)  €    7.725-  €   6.967-  €   7.829-
       
       
       
 
terug
 
 
KerkZIN
Het gezamenlijke kerkblad van de P.G. Warnsveld/Leesten, P.G. Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen


mei-juni 2020
Voor eerdere uitgaven zie:
meer
 
Direct naar:
 
NIEUW
> Hulp nodig?
> paasproject kindernevendienst
> vacature predikant
> profielschets nieuwe predikant
> Digitaal doneren. Givt
> Programma BG&O 2019-2020

OVERIG
> Beleidsplan 2019 - 2022
> Kerkdienstrooster t/m juni 2020
Kindernevendienst
> AntependiaOnze kerkdiensten live / on demand:
kerkdienstgemist.nl of via de app
(tips voor gebruik)ADRES MARTINUSKERK 
Kerkplein 1
7231 AE Warnsveld

Kostertelefoon: 06-23530083

ANBI-gegevens: gemeente / diaconie

 
Privacyverklaring
Klik hier voor de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.